Obsługa prawna detektyw Łódź Warszawa Toruń

Obsługa prawna przy prowadzeniu spraw detektywistycznych

Działania prowadzone przez detektywów wymagają na pewnych płaszczyznach i etapach wsparcia prawnego. Obsługa prawna przy prowadzeniu spraw detektywistycznych wraz z kompleksową opieką psychologiczną jest jedną z wielu świadczonych przez nas usług. Dbamy o klienta, którzy zwracają się do nas ze szczególnymi przypadkami, które wymagają konsultacji prawniczej, adwokackiej czy notarialnej.

Z racji tego, że zajmujemy się sprawami gospodarczymi, biznesowymi, windykacyjnymi i rodzinnych, nie mogliśmy w ofercie pominąć tak ważnego aspektu, jakim jest prawo. Współpraca detektywa i prawnika wpływa na skuteczność działań i wdrażanie takich metod, które przede wszystkim będą najodpowiedniejsze i najskuteczniejsze w pozyskaniu potrzebnych informacji.


Klienci indywidualni mogą liczyć na naszą pomoc prawną w zakresie:

1. Prawo karne, w tym prawo karno-skarbowe:

 • Szantaż
 • Molestowanie
 • Uprowadzenia
 • Groźby
 • Kradzieże

W sprawach karnych nasi Prawnicy zapewnią Państwu obronę w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądami wszystkich instancji. Wystąpią również w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego albo oskarżyciela prywatnego. Będą reprezentować Państwa przed organami ścigania, urzędami skarbowymi oraz organami kontroli skarbowej.

Wezmą udział w postępowaniach mediacyjnych, a także zapewnią pomoc prawną przy egzekucji wyroków i postanowień sądów.


2. Prawo cywilne ( zobowiązaniowe, rzeczowe, spadkowe i rodzinne):

 • Spory alimentacyjne
 • Sprawy rozwodowe
 • Spadki i darowizny
 • Podział majątku
 • Sprawy odszkodowawcze
 • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki albo kurateli

W sprawach cywilnych nasi Prawnicy sporządzą pozwy, wnioski oraz będą reprezentować Państwa w sądach powszechnych wszystkich instancji. Wezmą udział w postępowaniach mediacyjnych, a także zapewnia pomoc prawną w przypadku egzekucji wyroków i postanowień sądów oraz organów administracji publicznej.


3. Prawo administracyjne:

 • Akty prawa miejscowego
 • Decyzje administracyjne
 • Akty nadzoru nad działalnością organów
 • Bezczynność organ

W sprawach administracyjnych nasi prawnicy sporządzą podania, wnioski, odwołania, a także skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będą reprezentować klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Ponadto wezmą udział w postępowaniach mediacyjnych i zapewnią pomoc przy egzekucji decyzji administracyjnych oraz wyroków sądów administracyjnych.


4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Dyskryminacja
 • Lobbing
 • Rozwiązywanie sporów pracowniczych
 • Prawo ubezpieczeń społecznych

W ramach spraw dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nasi Prawnicy sporządzą pozwy i wnioski a także będą Państwa reprezentować przed sądami powszechnymi wszystkich instancji we wszelkich sprawach. Zapewnią również uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych i zagwarantują pomoc prawną przy egzekucji wyroków i postanowień sądów oraz organów administracji publicznej.


Oferta dla Przedsiębiorców:

1. Prawo gospodarcze:

 • Porady prawne
 • Udział w negocjacjach i zabezpieczenia umów
 • Reprezentowanie klienta przed sądem
 • Sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

W przypadku usług świadczonych dla przedsiębiorców nasi Prawnicy zapewnią stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych obejmującą bieżące doradztwo z zakresu wszystkich dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz prawa pracy.

Będą reprezentować podmioty gospodarcze w sądach i przed wszelkimi organami administracji publicznej. Mogą również pomóc w zakładaniu spółek handlowych wszystkich typów (akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, partnerskich i jawnych). Zapewnią doradztwo prawne w sprawach organizacji i zarządzania.

Zajmą się również obsługą prawną zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, oraz będą reprezentować wspólników na zgromadzeniach. Pomogą także przy łączeniu, podziale, przekształcaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych. Będą uczestniczyć w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Zagwarantują doradztwo i reprezentacje w sprawach z zakresu praw autorskich oraz prawa własności przemysłowej. Udzielą pomocy prawnej w toku kontroli skarbowych oraz kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Pomogą też przy negocjowaniu, sporządzaniu i weryfikacji wszelkiego rodzaju umów handlowych.

Podobnie doradzą w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy uregulowania określonych stosunków handlowych, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów (w tym podatkowych).
Sporządzą opinię prawne i ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Pomogą w świadczeniu usług z zakresu odzyskiwania niespłaconych należności. Będą świadczyć usługi z zakresu zamówień publicznych, w tym opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorowania prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień. Będą także uczestniczyć w postępowaniach mediacyjnych.

Doświadczenie naszego biura detektywistycznego w prowadzonych powyżej działaniach detektywistycznych pozwoliło na wzbogacenie wiedzy prawnej w tym zakresie. W efekcie jesteśmy w stanie dopasować w taki sposób strategię działania, aby była skuteczna, efektywna i zgodna z obowiązującym prawem.


Skontaktuj się z biurem detektywistycznym TRAP, aby dokonać darmowej analizy każdej sprawy.


Zadzwoń whatsApp