Data szkolenia:
Godzina rozpoczęcia:
Miejsce szkolenia: -
Organizator: Biuro Detektywistyczne TRAP
Cena szkolenia: -

 • Opis podstawowych terminów vip i cpp, różnice w pojęciach – Zwrócenie uwagi na samą terminologię, która jest istotna z uwagi na charakter podejmowanych zadań. Ukierunkowanie słuchaczy na poprawne operowanie fachową nomenklaturą nomenklaturom stosowana w przedsiębranych zleceniach oraz rozmowach ze zleceniodawcą.
 • CQB i HRT vs. VIP CPP – wyjaśnienie pojęć taktyki  Close Quarters Combat (CQC) lub Close Quarters Battle (CQB) oraz (HRT) Hostage Rescue Team, które często omawiane są jako podstawa działania indywidualnego oraz zespołowego w szeroko pojętej ochronie. Ten rozległy i niezwykle istotny temat omówiony nawet w zakresie rudymentów jest bradzo istotny z uwagi na procedury, które zostały już sprawdzone na polu walki i docenione przez operatorów na całym świecie. Jest to pewnego rodzaju klucz działania otwierający możliwości komunikowania się w świecie gdzie ceniona jest bezpieczna praca z bronią jest, profesjonalizm i skuteczność owocujące bezpieczeństwem i satysfakcją zleceniodawcy.
 • Przepisy prawne – rzeczowe omówienie podstawowych przepisów prawnych niezbędnych do pracy w sektorze ochrony VIP. Bardzo ważny i często pomijany element każdego kursu ochrony gdzie położenie nacisku na znajomość i umiejętność odnalezienia istotnych umożliwia podniesienie poziomu własnej satysfakcji z pracy. Strach do działania w określonych sytuacjach wynika bardzo często z niewiedzy operatora/ochroniarza. Odpowiadając na pytania co mogę? A czego nie mogę? Ułatwiają podejmowanie decyzji w kryzysowych sytuacjach mogących wystąpić w naj mniej oczekiwanych momentach.
 • Rekonesans – Omówienie jednego z podstawowych elementów skutecznego działania jako jeden fundamentów. Wyjaśnienie i przybliżenie tej ważnej procedury poprzedzającej każdy dobry plan działania, podnoszący bezpieczeństwo i komfort pracy. ????????????????
 • Ocena zagrożenia i ryzyka – zapoznanie słuchaczy z oceną ryzyka, która polega na dokładnej analizie wszystkich aspektów pracy, w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w danym środowisku mogą być powodem sytuacji krytycznych lub zakłóceń ciągłości operacji. Ponadto w ramach oceny ryzyka poddaje się analizie czynniki, które można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka
 • Planowanie operacji – Uczestnicy kursu poznają zarys oraz otrzymają skrypt, dzięki któremu w sposób jasny i zrozumiały będą planować w bezpieczny sposób swoje działania. Jest to jeden z najważniejszych elementów, który decyduję ostatecznie o kształcie i bezpieczeństwie każdej operacji. Związany jest on z wszystkimi poprzedzającymi go elementami kursu. Dobrze zaplanowana akcja eliminuje ryzyko i daje przewagę nad ewentualnym przeciwnikiem. Dobry plan daje poczucie bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Dzięki sprawnym procedurom, można w prosty sposób podnieść komfort pracy oraz zapewnić bezpieczeństwo osobie ochranianej. Planowanie swoich działań jest cechą każdego profesjonalnego zespołu, lub działającego niezależnie podmiotu.
 • Łączność – przeanalizujmy systemy łączności i komunikacji, które wykorzystywane są w pracy. Radiowe systemy łączności, bezprzewodowe, GSM i inne. Wykorzystanie lokalizatorów i elektroniki w pozycjonowaniu. Problematyka kamuflażu łączności oraz wykorzystanie łączności w środkach komunikacji.
 • Ocena przydatności posiadanego sprzętu – w czasie naszych spotkań poruszony zostanie temat, który jest niezwykle przydatny w przypadku improwizowanych działań o charakterze nieszablonowym. Wielokrotnie w pracy ochroniarza zdarzaj a się sytuacje, które trudno przewidzieć a umiejętność wykorzystania dostępnego sprzętu poszerzają wachlarz możliwości i przyczyniają się do zwierzenia bezpieczeństwa w czasie pracy. Kreatywne wykorzystanie niepotrzebnego z pozoru sprzętu jaki posiadamy potrafi uratować nie jedną skazana na niepowodzenie operację.
 • Ocena własnych umiejętności – ten element to swoistego rodzaju rachunek sumienia, który każdy powinien wykonać przed rozpoczęciem planowania. Zadając sobie pytanie „co potrafię na co mnie stać?” słuchacz w zwięzły sposób otrzyma odpowiedz w jakim kierunku planować swoje działanie. To bardzo ważne pytanie zadane na samym początku ułatwi planowanie i dalsze działania.
 • Umiejętności interpersonalne – pomocne cechy , które operator posiada albo ich nie posiada będą decydowały jak będziemy postrzegani przez pracodawcę o raz nasze otoczenie, z którym nierzadko będziemy wchodzić w bliską relację. Omówimy podczas zajęć, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, jak prowadzić odprawę dla ludzi, jak komunikować się z otoczeniem, oraz wiele innych elementów, które tworzą nasz obraz w oczach innych ludzi.
 • Ubiór – ten element to nasza wizytówka. Jak cię widza tak cię piszą. Jednak poza typowym spojrzeniem na kwestie Twojego codziennego i oficjalnego outfitu wpleciemy i omówmy razem kwestię ubioru taktycznego i znajdziemy kompromis, pomiędzy wygodnym i ergonomicznym a eleganckim i dostosowanym ubiorem, który pozwoli dobrze się kamuflować i nie odznaczać. Pomówimy także o sposobach przenoszenia broni oraz innych przydatnych w pracy narzędzi.
 • Wyposażenie osobiste – Jeden z ważniejszych tematów. Omówimy całość przydatnego i nieprzydatnego sprzętu osobistego. Jest to niezwykle rozległy temat jednak dokładne omówienie uzmysławia czego tak naprawdę będziemy potrzebować do pracy. Poruszymy wątek popularnego w dzisiejszych czasach „gadżeciarstwa taktycznego”, które nierzadko przyczynia się do wielu zakłóceń ciągłości pracy.
 • Rozwiązania techniczne typu „Hand Made” – w ramach kursu podpowiemy i zaprezentujemy jak tworzyć własne przydatne ergonomiczne rozwiązania w ubiorze i klarowaniu sprzętu pod specyficzne realizację. Poszerzając swój horyzont w tym zakresie budujemy kolejny aspekt sprawnego i profesjonalnego operatora/ochroniarza.
 • Pojazdy
 1.  Taktyczne prowadzenie pojazdu
 2.  Przystosowanie pojazdu do pracy i ochrony
 3.  Używanie pojazdu jako tarczy (zasłony)
 4.  Sprawdzenie pojazdu (techniczne, EOD)
 5.  Ewakuacja

Planowanie trasy

 • Dowodzenia zespołem i praca zespołowa – ten temat wielokrotnie przewija się na osobnych kursach logistycznych jednak uważamy, że nie sposób go pominąć choćby w skróconej formie na naszych spotkaniach. To swoistego rodzaju połącznie wielu wcześniej omówionych elementów które słuchacz już zna. Podczas analizy tego tematu podpowiemy jak postrzegany jest operator obarczony ciężarem dowodzenia grupą ludzi. Odpowiedzialność, którą obarczony jest dowódca konwoju wywiera presję. Jest oną poważną przeszkodą w sprawnym funkcjonowaniu zespołu. Na zajęciach omówimy jak rodzić sobie sytuacjach stresowych i jak zapobiegać konfliktom w teamie, którym dowodzimy.

Taktyka

 • Teoretyczne omówienie założeń taktycznych ochrony – dokładne omówienie i analiza poszczególnych etapów tworzenia pierścieni bezpieczeństwa i charakterystyka każdego z nich.
 • HRT I CQB w ochronie VIP – Analiza przydatność taktycznego poruszania się z brona i bez broni w ochronie VIP. Omówienie poszczególnych założeń taktyki.
 • Prowadzenie Ewakuacji
 • Trening strzelecki na strzelnicy – dostosowany do poziomu słuchaczy trening z broną łączący wszystkie omawiane aspekty ochrony. Przenoszenie broni, dobywanie, przemieszczanie się, strzelanie. (trening jest opcjonalny i dotyczy osób posiadających odpowiednie przeszkolenie)

Te i wiele innych interesujących oraz przydatnych w pracy zagadnień zostanie wyłożone słuchaczom podczas naszych spotkań.

Zadzwoń whatsApp